SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR GENPACK A/S

1.0. Generelt

1.1.Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (marts 2024) for Genpack A/S  (herefter benævnt Genpack er gældende for ethvert tilbud, enhver ordre eller levering udvekslet mellem parterne i det omfang, de ikke er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale.

1.2. Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Købers side, anført i eksempelvis Købers ordreafgivelse eller i Købers almindelige købsbetingelser, er ikke bindende for Genpack medmindre Genpack skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende specielle vilkår.

2.0. Levering

2.1. Leveringsklausulen er Ex Works Genpack’s forretningssted (Incoterms 2020).

2.2. Ethvert af Genpack meddelt eller oplyst leveringstidspunkt er ikke bindende for Genpack idet den opgivne leveringstid kun er anslået af Genpack efter bedste skøn og samtidig forudsætter, at Køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår.

2.3. Genpack forbeholder sig ret til at levere i rater, hvorfor Køber ikke er berettiget til at returnere som følge af, at levering ikke sker gruppe- eller seriemæssigt komplet eller i fuldt sortiment i henhold til den indgåede salgsaftale. Såfremt Genpack leverer i rater, skal Genpack meddele Køber leveringstidspunktet for hver enkelt delleverance.

 3.0. Forsinkelse

3.1. Såfremt der, uanset det i punkt. 2.2. aftalte, indtræder forsinkelser, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Genpack at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage og herved angive, at Køber agter at hæve købsaftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist.

3.2. Såfremt levering ikke er sket inden for den af Køber fastsatte frist i henhold til pkt. 3.1., er Køber berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Genpack. 

3.3. Udover den i punkt 3.2. nævnte hævebeføjelse har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4.0. Mangler 

4.1. Ved Købers konstatering af mangler skal Køber skriftligt over for Genpack beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler skal være modtaget af Genpack senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader Køber dette, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.2. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden 2 måneder fra fakturadato, idet mangelsindsigelser efter denne frist ikke vil kunne gøres gældende.

4.3. Såfremt en reklamation fremsættes for sent, men Genpack alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med Køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette, uden at Genpack derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

4.4. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Genpack er Genpack efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvorved manglen er endeligt afhjulpet.

4.5. Såfremt Genpack ikke inden 20 dage efter afklaringen af reklamationsspørgsmålet opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 4.4., kan Køber skriftligt give Genpack en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er Genpack´s forpligtelse ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen, såfremt manglen kan siges at være væsentlig, eller kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvis manglen må siges at være uvæsentlig. Kun såfremt Køber er berettiget til at hæve aftalen, vil Køber kunne returnere en leverance.

4.6. Genpack har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og Køber kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående. Genpack hæfter således ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel grov uagtsomhed, for driftstab, avancestab eller andet indirekte tab eller følgeskader.

4.7. Såfremt der er uenighed om en reklamations berettigelse, underkaster partnere sig branchens reklamationsnævnskendelse.

5.0. Betalingsvilkår og ejendomsforbehold

5.1. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbeetingelserne 14 dage netto kontant fra fakturadato.

5.2. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarente fra fakturadatoen af det til enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 2% pr. påbegyndt måned

5.3. Genpack forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted.

5.4. Såfremt Køber ikke rettidigt betaler købesummen for en leverance, er Genpack ikke forpligtet til at foretage yderligere leverancer, uanset om der er indgået bindende salgsaftale med Køber.

6.0. Force majeure

6.1. Genpack hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Genpack´s direkte kontrol (f.eks. men ikke begrænset hertil, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkede eller mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra underleverandører, forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel eller transportuheld, krig, valutarestriktioner, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller -standsning i øvrigt), og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af det købte, eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for Genpack end forventet.

6.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af en eller flere af de i pkt. 6.1. nævnte force majeure-begivenheder eller force majeure-lignende begivenheder, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer med den virkning, at den således udskudte leveringstid i enhver henseende anses for rettidig, hvorfor Køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en sådan begivenhed.

6.3. Såfremt Genpack vil påberåbe sig nærværende pkt. 6, er Genpack forpligtet til straks at give Køber meddelelse herom med angivelse af årsag og den tid, forhindringen antages at vare. Genpack skal samtidig bestræbe sig på at overvinde hindringen hurtigst muligt og efterfølgende opfylde sine kontraktlige forpligtelser snarest muligt.

6.4. Såfremt en begivenhed omfattet af nærværende pkt. 6 varer eller af Genpack påregnes at vare ud over 6 uger, er såvel Genpack som Køber berettiget til at hæve den indgåede aftale, uden at dette skal anses for misligholdelse. I sådanne tilfælde kan Køber derfor ikke gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende over for Genpack.

7.0. Produktansvar

7.1. Genpack er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det leverede, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Genpack’s side, eller der er tale om forbrugertings- eller personskade.

8.0. Jurisdiktion og lovvalg

8.1. Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder spørgsmål om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret og - til fordel for Genpack - med Genpack´s hjemting som aftalt værneting. Uanset førnævnte er Genpack dog altid tillige berettiget til at sagsøge Køber ved Købers hjemting, såfremt det af Genpack rejste krav er baseret på Købers påståede manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelse.